plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۳
کد مطلب : ۱۴۱۶

نقشه‌های قدیمی

نقشه‌های قدیمی
plusresetminus
۳
زمین مرجع نمودن نقشه های قدیمی سازمان نقشه برداری کشور
آرشیو سازمان نقشه برداری کشور زمین شامل نقشه های قدیمی بالغ بر یکصد هزار برگ می باشد که بصورت آنالوگ از روشهای مختلف بویژه روش فتوگرامتری تهیه شده است. مرجع نمودن این نقشه ها با هدف ساماندهی آرشیو نقشه های سازمان، از سال 1397به اداره کل نقشه برداری شمالشرق محول گردیده است.
از پیامدهای اجرای این پروژه علاوه بر زمین مرجع نمودن این تعداد نقشه قدیمی که هدف اصلی پروژه می باشد، تهیه اندکس این نقشه ها می باشد که برای پاسخگوی به متقاضیان بسیار کارامد خواهد بود.
مراحل اصلی این پروژه شامل زمین مرجع کردن نقشه ها ، انتقال از سیستم مختصات اولیه به سیتم مختصات WGS84 و تهیه اندکس می باشد.
 1. مراحل اجرائی پروژه
عملیات زمین مرجع نمودن نقشه در دو مرحله دستی و نیمه اتوماتیک انجام می‌گیرد که در مرحله دستی فعالیتهای جانمائی و تهیه اندکس اولیه انجام گرفته و در مرحله نیمه اتوماتیک، نقشه ها از مختصات اولیه به سیستم مختصات UTM-WGS84 منتقل گردیده، اندکسهای آماده شده به Shape File  تبدیل گردیده و به هر شیت  Attribute مناسب الصاق می‌گردد و شیتها براساس کادر هر نقشه برش داده می شوند.
عمده نقشه های قدیمی دارای سیستم مختصات ED50 و یا محلی می‌باشند، که برای بهره برداری مناسب از آنها ، باید به سیستم مختصات UTM-WGS84 تبدیل گردند. برای این منظور باید نقاطی در هر دوسیستم اولیه و WGS84 بعنوان نقاط کنترل گرفته شود تا با استفاده از آن بتوان ترانسفورماسیون را اعمال نمود.
مراحل اجرائی این پروژه را می توان در 5 مرحله بشرح زیر برشمرد:
ردیف مرحله درصد جزئیات مراحل
 1.  
زمین مرجع نمودن نقشه 50
 • آماده سازی اندکس پیش فرض متناسب با منطقه
  زمین مرجع کردن نقشه از طریق شبکه ها
  برآورد میزان خطای زمین مرجع
 1.  
تهیه اندکس 15
 • ترسیم اندکس نقشه
 1.  
نقطه گیری 15
 • آماده سازی نقشه رقومی یا تصویر ماهواره ای
  نقطه گیری
  برآورد خطا و کاهش آن
 1.  
ترانسفورماسیون 10
 • اجرای Script  ترانسفورماسیون
 1.  
حدکار و تهیه ShapeFile 5
 • اندکس شیت بندی منطقه در سیستم مختصات اولیه
  اندکس شیت بندی منطقه در سیستم مختصات UTM-WGS84
  اندکس شیت بندی منطقه با فرمت Shape File
  حدکار منطقه در هردو سیستم اولیه و UTM-WGS84 با فرمتهای Dgn، Shape File
 1.  
برش شیت 5
 • اجرای Script  برش شیت
جمع 100  
 1. محصول نهائی
محصول نهائی حاصل از عملیات فوق را می‌توان بشرح زیر برشمرد :
 • نقشه زمین مرجع شده در سیستم مختصات اولیه با فرمت Jpg و یا Tiff
  نقشه زمین مرجع شده در سیستم مختصات UTM-WGS84 با فرمت Jpg و یا Tiff
  نقشه زمین مرجع شده در سیستم مختصات UTM-WGS84 که در قطع کادر هر شیت برش خورده است با فرمت Jpg و یا Tiff
  اندکس شیت بندی هر منطقه که بنام منطقه همراه با سال و مقیاس نامگذاری گردیده است در سیستم مختصات اولیه نقشه ها با فرمت Dgn
  اندکس شیت بندی هر منطقه در سیستم مختصات UTM-WGS84 با فرمت Dgn
  اندکس شیت بندی هر منطقه در سیستم مختصات UTM-WGS84 با فرمت Shape File
  حدکار هر منطقه در هردو سیستم مختصات اولیه و UTM-WGS84 و با فرمتهای Dgn، Shape File و یا پایگاه داد Geodatabases قابل ارائه می‌باشد.
 1. چالشهای پروژه
موارد زیر را می‌توان بعنوان چالشهای این عملیات برشمرد که امید است برای ادامه کار، مدیریت محترم خدمات فنی و اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان با بررسی نتایج انجام کار روی نقشه های ارسال شده، تعیین تکلیف نمایند:
 • دقت زمین مرجع شدن کردن نقشه ها در سیستم مختصات اولیه مهمترین چالش این فعالیت می‌باشد. بطوریکه این دقت معمولا به دقت اسمی نقشه نمیرسد. در اجرای این فعالیت در اداره کل نقشه برداری شمالشرق، خطای مجاز این عملیات به میزان دو برابر دقت اسمی نقشه در نظر گرفته شده است. در برخی مناطق علی رغم در نظر گرفتن روشهای مختلف جانمائی ، خطا باز هم فراتر از این مقدار بوده و بعضا به پنج برابر دقت اسمی نقشه ها هم می‌رسد. لذا تعیین تکلیف مقدار خطای زمین مرجع نمودن نقشه ها مورد انتظار است.
  سیستم مختصات نقشه های اولیه ED50 و یا محلی می باشد. لذا با توجه به لزوم تبدیل سیستم مختصات ای نقشه ها به UTM-WGS84 می توان از جابجائی  (Shift)ساده نقشه ها و یا استفاده از یک چند جمله ای برای این منظور استفاده نمود. لذا تعیین تکلیف نحوه تبدیل سیستم مختصات در این نقشه ها مورد انتظار می باشد.
  فرمت خروجی نقشه ها یکی دیگر از چالشهاست. علی رغم تبدیل آسان فرمتهای تصویری زمین مرجع شده در بسیاری از نرم افزارها، تعیین فرمت واحد برای این منظور مورد انتظار است.
  فرمتهای GeoTiff ، Tiff+tfw و Jpg+Jgw از نمونه فرمتهائی است که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. فشرده سازی و یا عدم آن در فرمت Tiff و نیز روش فشرده سازی باید تعیین تکلیف گردد.
  پیشنهاد این اداره کل فرمت Jpg+Jgw برای ارائه محصول نهائی می‌باشد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما