سازمان نقشه برداری کشور 2 مرداد 1396 ساعت 13:27 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/1282/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-ژئودزی-هیدروگرافی -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای مربوط به ژئودزی و هیدروگرافی -------------------------------------------------- متن : استاندارد و دستورالعمل ثقل سنجی نسخه دوم 1389