سازمان نقشه برداری کشور 16 فروردين 1399 ساعت 16:35 http://www.ncc.gov.ir/fa/news/2141/اعلام-آمادگی-سازمان-نقشه-برداری-کشور-استقرار-زیرساخت-ملی-داده-مکانی-nsdi -------------------------------------------------- در نامه مهندس شفیعی به دکتر نوبخت عنوان شد: عنوان : اعلام آمادگی سازمان نقشه‌برداری کشور در استقرار زیرساخت ملی داده مکانی NSDI -------------------------------------------------- مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری کشور در نامه‌ای خطاب به دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از اعلام آمادگی این سازمان در استقرار زیرساخت داده مکانی NSDI خبر داد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، شفیعی در این نامه اذعان داشت: مطابق بند 5 تفاهم نامه اجرای ماده 11 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه تصريح مي نمايدوظايف اجرايي در اين حوزه(استقرارNSDI)كه شامل تامين زيرساخت هاي نرم افزاري و استانداردهاي داده اي و راه اندازيNSDIاست، به سازمان نقشه برداري كشور محول مي شود، اين سازمان آمادگي خود را براي انجام وظيفه در اين زمينه اعلام مي نمايد. در ادامه این نامه آمده است: همچنين از آنجايي كه طبق بند مذكور مقرر شده است شوراي راهبري دستورالعمل نحوه ارتباط و تبادل داده بين ژئوپرتال ملي و ساير سامانههاي مكاني از جمله سامانه هاي مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان برنامه ريزي و مديريت استان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور را تهيه نمايد، اين سازمان آمادگي دارد تا در صورت اعلام نياز سازمان برنامه و بودجه كشور، ملاحظات آن سازمان را در زمينه اطلاعات مكاني مورد نياز در آمايش سرزمين و سامانه هاي مربوط به آن، به عنوان يكي از كابران اصليNSDI، در خصوص ژئوپرتال ملي لحاظ نمايد. شفیعی در پایان این نامه از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردرخواست کرده است که ساير اعضايشوراي راهبريتفاهم نامه اجرای ماده 11 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور را به تشکیل جلسه این شورا و تهیهپيش نويس آيين نامه اجرایی لازم و تصویب آن، معمول دارد. گفتنی است رئیس سازمان نقشه برداری کشور در رونوشت های این نامه، معاونین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز از موضوع مطرح شده در این نامه مطلع کرده است.