کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در اولین نشست کمیته نظارت و راهبری استان‌ها تاکید کرد:

اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها

1 بهمن 1399 ساعت 12:39

در اولین نشست کمیته نظارت و راهبری استان‌ها، دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها مطرح شد


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اهمیت موضوع استان ها بعد از انتزاع مناطق پنج گانه خواستار تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری های مرتبط با استان ها شدند.

وی در ادامه در راستای شروع فعالیت کمیته نظارت و هماهنگی استان ها گزارشی تحلیلی شامل دو بخش با موضوعیت بررسی عملکرد سال گذشته استان ها و بررسی تکالیف ، شاخص های ارزیابی سال 98 و در نهایت تحلیل امتیاز کسب شده توسط آن ها بود و در بخش دوم برنامه ها ،اهداف و شاخص های ارزیابی استان ها در سال 99 مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، رئیس سازمان با اشاره به اهمیت موضوع حاضر دستور فرمود جلسات این کمیته با حساسیت بیشتر و با فاصله زمانی کوتاه تشکیل و تسریع گردد.

دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان جلسه به موضوعات ذیل اشاره و تاکید کرد:

- لزوم تشکیل کمیته به صورت مستمر و با فاصله ی زمانی حداکثر  ده روز
- برنامه ریزی جهت شروع آموزش به  گروه های نقشه و اطلاعات مکانی استان ها جهت پیشبرد اهداف و تکالیف سازمان
- پیگیری  ابلاغ امتیاز شاخص های ارزیابی در سال 99
- بازنگری اعضای کمیته 
- پیگیری بودجه 1400 و نحوه ی تخصیص آن به استان ها
- دعوت از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها جهت توجیه و پرسش و پاسخ و روشن شدن حد انتظارات سازمان (با اولویت 5 منطقه ادغام شده)
- پیگیری مطالبات نیروی های  قراردادی سابق سازمان در استان ها
-  تصمیم گیری در خصوص انتقال اموال و تجهیزات
- لزوم سطح بندی استان ها از ویژه تا سطح سه به ترتیب اهمیت هر استان


کد مطلب: 3387

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3387/1/اهمیت-موضوع-استان-ها-بعد-انتزاع-مناطق-پنج-گانه-تعامل-موثر-قانونمند-خرد-جمعی-تصمیم-گیری-های-مرتبط

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir