کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در چهارمین جلسه کمیته مشورتی حقوقی تصریح نمود:

سازمان نقشه برداری کشور مرکز اصلي هدايت و برنامه ريزي فعاليت هاي نقشه‌برداري و توليد اطلاعات مکاني در کشور است

27 شهريور 1400 ساعت 13:10

نگارنده : مریم صادقی

دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در چهارمین جلسه کمیته مشورتی حقوقی تصریح کرد:" سازمان نقشه برداری کشور مرکز اصلي هدايت و برنامه ريزي فعاليتهاي نقشه‌برداري و توليد اطلاعات مکاني در کشور و بستری برای تعامل سازنده با ساير دستگاهها و بخشهاي مرتبط ملي و بين‌المللي در توسعة همه‌جانبة کشور است".


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، چهارمین جلسه کمیته مشورتی حقوقی با حضوررئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و سایر اعضای کمیته مشورتی حقوقی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/06/1400 در سالن شهدا برگزارشد .
رئیس سازمان نقشه برداری کشور با بیان سه الویت کاری مهم کمیته مشورتی حقوقی ، شامل احکام بودجه 1400، نقد تکمیلی طرح توسعه فناوری‌های مکان محور (ژئوماتیک )  در کشور و تهیه نسخه نهایی احکام پیشنهادی برنامه هفتم  بر اهمیت وظایف این کمیته پرداخت .وی  خاطر نشان کرد: :" سازمان نقشه برداری کشور مرکز اصلي هدايت و برنامه‌ريزي فعاليتهاي نقشه‌برداري و توليد اطلاعات مکاني در کشور و تعامل سازنده با ساير دستگاهها و بخشهاي مرتبط ملي و بين‌المللي در توسعة همه‌جانبة کشور است".
در ادامه رئیس کمیته مشورتی حقوقی خاطر نشان کرد :"بر اساس تصمیمات هیئت رئیسه سازمان مبنی بر جابجایی، جایگاه این کمیته از شورای راهبری توسعه مدیریت به شورای راهبری مدیریت  فنی در مردادماه سال جاری ، تغییراتی در شرح وظایف و گروه‌های کاری این کمیته ایجاد شده است". گروه های کاری این کمیته در سه گروه کاری طرح‌ها و لوایح‌ها ، احکام و تکالیف سازمان و گروه کاری مطالعات تطبیقی و قوانین بین المللی ابقاء شد و ایشان در ادامه  به شرح مابقی الویت های کاری  در گروه های کاری دیگر کمیته پرداخت.
جلسه با تصویب عناوین گروه های کاری و تبیین وظایف گروه‌های کاری به کار خود خاتمه داد و اهداف و چشم انداز و راهبردهای سازمان بعد از بحث و گفتگو جهت تصویب نهایی به جلسه آینده کمیته موکول گردید.


کد مطلب: 4641

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4641/1/سازمان-نقشه-برداری-کشور-مرکز-اصلي-هدايت-برنامه-ريزي-فعاليت-هاي-نقشه-برداري-توليد-اطلاعات-مکاني

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir