کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

• اداره فیزیکال ژئودزی

27 ارديبهشت 1398 ساعت 10:08


اداره فیزیکال ژئودزی
(Physical Geodesy Department )
 شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره فیزیکال ژئودزی

 فعالیت‌های انجام‌شده در این اداره در راستای اجرای وظایف محوله و دستیابی به اهداف فوق تا پایان مهر ماه 94:
 1. برنامه ریزی جهت انجام عملیات کالیبراسیون وهماهنگی بین ستاد و گروه های صحرایی
  تهیه نقشه وضعیت ایستگاه‌های شبکه درجه دو و درجه سه فیزیکال ژئودزی از نظر ساختمان و قرائت
  محاسبات مربوط به ثقل‌های اندازه‌گیری شده بر روی ایستگاه‌های شبکه کالیبراسیون
 1. پردازش های مجدد مربوط به GPS های اندازه‌گیری شده بر روی ایستگاه‌های شبکه درجه
  تهیه یک فایل اطلاعاتی برای ایستگاه‌های شبکه درجه دو و ثقل ایران شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع آنها
  تهیه گزارش عملکرد ماهیانه بخش فیزیکال ژئودزی
  تهیه برنامه تعیین پارامترهای میدان ثقل با استفاده از مدل
  آموزش کار با نرم‌افزارهای مورد نیاز
  ساماندهی و کامپیوتری کردن اطلاعات ایستگاه‌های میانی شبکه‌های درجه یک جهت اتصال به بانک اطلاعاتی و انجام تصحیحات ارتومتریک
  ساماندهی و کامپیوتری کردن اطلاعات ایستگاه‌های میانی شبکه‌های درجه دو جهت اتصال به بانک اطلاعاتی و انجام تصحیحات ارتومتریک
  محاسبات مربوط به ثقل‌های اندازه‌گیری شده بر روی ایستگاه‌های دماوند
  مستند سازی مقادیر ورودی اقلام فراداده برای شبکه های مبنایی
  حفظ، کنترل و تنظیم حساسیت حسگر تیلت 6 دستگاه گرانی‌سنج موجود در اتاق مخصوص
  بازسازی ایستگاه‌های گرانی مطلق توچال
  اماده سازی داده های گرانی, ترازیابی وGPS  شبکه های چند منظوره برای دانشجویان ومشتریان
  کنترل و بازبینی شناسنامه های تایپ شده شبکه درجه یک
  ترسیم کروکی و راه های دسترسی شناسنامه های باقیمانده شبکه درجه یک
  رقومی سازی شناسنامه های باقیمانده شبکه درجه یک
فعالیت‌های صحرائی انجام‌شده در این اداره از ابتدای سال تا مهرماه 1394:
به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مالی مدنظر قسمت عمدهای از فعالیتهای زمینی اداره فیزیکال ژئودزی انجام نگرفته است ولی با این حال اهم فعالیت های صورت گرفته عبارتند از:
1-    بازسازی تعدادی از ایستگاه‌های شبکه‌ کالیبراسیون (توچال)
2-    اندازه‌گیری ثقل ایستگاه‌های کالیبراسیون
3-    اندازه‌گیری ثقل ایستگاه‌های دماوند اپک سوم
 


کد مطلب: 1543

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1543/اداره-فیزیکال-ژئودزی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir