کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری

آیین نامه شورای راهبری توسعه مدیریت

24 شهريور 1389 ساعت 8:25


ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری
(بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی
به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/9/5 شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری؛ عناوین، ترکیب و شرح وظایف کمیته‌های مذکور به شرح ذیل است و با ایجاد این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موجود که برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مذکور در شرح وظایف کمیته‌های پنجگانه تشکیل شده‌اند، منحل می‌گردد.

الف) عناوین کمیته‌های تخصصی
 
1- کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی
این کمیته برای اجرای برنامه‌های اول، سوم،  پنجم  و نهم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 1393/1/20 شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، تشکیل می‌شود.
1-1- اهم وظایف کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی
- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.
- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت‌ها در راستای تحقق مأموریت‌های اصلی دستگاه.
- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان.
- تعیین شیوه‌های مشارکت و واگذاری مانند برون‌سپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی‌سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیت‌های دستگاه.
- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی‌ها شامل عناوین خدمات و فعالیت‌ها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویت‌ها، اهداف کمی، زمان‌بندی، شیوه واگذاری‌ها، مقررات و نظایر آن.
- تهیه برنامه اجرایی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی مرتبط با مأموریت های اصلی دستگاه نظیر: آموزش، اعطای تسهیلات و کمک های مالی.
- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش ها و تدارک زیرساخت ها و منابع.
- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.
- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری
- طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیل گر.
- تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه
- تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.
- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش ها، اولویت ها، زمان بندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.
- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.
- طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات، نظام های تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...)، زیرساخت های نظام های حقوقی.
- استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.
تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.
1-2- اعضای کمیته
- رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و در غیاب وی معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه- رییس
- مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر
- یکی از معاونین دستگاه به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
- یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
- حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت
- معاونین و مدیران ذی ربط حسب موضوع مورد بحث
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر نوسازی و تحول اداری یا عناوین مشابه انجام می شود.
 
2- کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فنآوری اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری ابلاغیه رییس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.
اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
- تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.
- برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک دستگاه و راهبری اجرای برنامه.
- تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...
- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها.
- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.
- راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فنآوری اطلاعات دستگاه و کارگزارن ارایه خدمات دولتی.
- راهبری اجرای برنامه فرهگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، توسط دفتر فنآوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود.
 
3- کمیته سرمایه انسانی
این کمیته برای اجرای برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل می شود.
کمیته سرمایه انسانی با توجه به تنوع وظایف می تواند حداکثر دو کارگروه تخصصی تشکیل دهد.
3-1- اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی
- طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دستگاه و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.
- تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی دستگاه در بستر فنآوری اطلاعات.
- طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه.
- استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی دستگاه (کاهش نیروهای مازاد و تأمین نیروهای مورد نیاز) و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.
- اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.
- اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط.
- اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کامندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط.
- اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384.
- نظارت بر حسن اجرای بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری.
- تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی دستگاه.
- تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.
- نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.
- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مقررات مربوط.
- اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.
- تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه دستگاه.
3-2- اعضای کمیته
- معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه- رییس
- مدیر یا مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر
- مدیر یا مسئول واحد آموزش
- معاونین یا مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد
- یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا
- حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، در دفتر توسعه منابع انسانی یا عناوین مشابه انجام می شود.
 
4- كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
اين كميته با تركيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور ، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري)،احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني،تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات ، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي شود.
اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه.
- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....
- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه .
- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.
- تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع .
- تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن .
- بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
- تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.
- سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.
- راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.
امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود .
 
5- كميته مديريت عملكرد
اين كميته براي اجراي برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداري( موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي سازماني و دستگاه ها تشكيل مي گردد.
5-1- اهم وظايف كميته مديريت عملكرد
- راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد دستگاه.
- تدوين معيارها، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه هاي دستگاه (بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت).
- مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و ارايه گزارش به شورا.
- تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها بر دستگاه.
- تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير، بهره وري و كيفيت ، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مردم.
تعريف روش سنجش هر يك از موضوعات فوق ، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.
5-2- اعضاي كميته
- رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و يا معاون توسعه مديريت دستگاه- رييس
- مدير واحد مديريت عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه- دبير
- معاونين و مديران تخصصي دستگاه حسب مورد
- يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا
- حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا.
امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته، در دفتر مديريت عملكرد يا عناوين مشابه انجام مي شود.
ب) ملاحظات لازم الرعايه:
1- با تشكيل كميته هاي فوق الذكر ، كميته ها و كارگروه هايي كه وظايف مشابه دارند حذف مي شوند.نظير: كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل، كميته راهبري آموزش و توانمندسازي، كارگروه كاهش تصدي هاي دولت ،كميته ارزيابي عملكرد كارمندان، كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، كميته سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان آزمايشي و ....
2- نماينده معاونت در شوراي راهبري توسعه دستگاه ، واجد تمام اختياراتي است كه نمايندگان معاونت در شوراها،كميته ها يا كارگروه هاي پيشين داشته اند و بدين ترتيب حسب موضوع در كميته هاي مربوط عضويت دارد.
3- شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه در صورتي كه ضرورت بداند مي تواند مدير تخصصي ذيربط را با حق راي و يا بدون حق راي به عضويت كميته مربوط انتخاب نمايند. 


کد مطلب: 2716

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2716/آیین-نامه-شورای-راهبری-توسعه-مدیریت

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir