کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اطلس‌های ملی

27 خرداد 1398 ساعت 11:22


نام اطلس سال چاپ
عمومی ایران (نگارش اول) 1373
جمعیت (نگارش اول) 1375
بهداشت (نگارش اول) 1375
زمین شناسی (نگارش اول) 1375
انرژی (نگارش اول) 1376
کشاورزی (نگارش اول) 1376
آموزش عالی (نگارش اول) 1377
حمل و نقل (نگارش اول) 1377
جمعیت (نگارش دوم) 1377
صنعت (نگارش اول) 1377
آموزش عمومی (نگارش اول) 1377
تاریخ (چاپ اول) 1378
بازرگانی (نگارش اول) 1378
دامپروری (نگارش اول) 1378
ارتباطات (نگارش اول) 1379
کار و نیروی انسانی (نگارش اول) 1379
محیط زیست (نگارش اول) 1379
صنایع دستی (نگارش اول) 1380
شهر و شهرسازی (نگارش اول) 1380
گردشگری (نگارش اول) 1381
نقشه (نگارش اول) 1381
انرژی (نگارش دوم) 1382
زمین شناسی (نگارش دوم) 1382
بهداشت (نگارش دوم) 1382
کشاورزی (نگارش دوم) 1384
آموزش عالی (نگارش دوم) 1385
حمل و نقل (نگارش دوم) 1386
عمومی ایران (نگارش دوم) 1386
دامپروری (نگارش دوم) 1387
صنعت (نگارش دوم) 1387
شیلات (نگارش اول) 1387
تاریخ (چاپ سوم) 1387
 آموزشی جغرافیا ( جلد 1) 1387
 آموزشی جغرافیا ( جلد 2) 1387
جمعیت (نگارش سوم) 1389
کار و نیروی انسانی (نگارش دوم) 1389
آموزش عمومی (نگارش دوم) 1390
بازرگانی (نگارش دوم) 1391
شهر و شهرسازی (نگارش دوم) 1391
گردشگری (نگارش دوم) 1392
انرژی (نگارش سوم) 1393
ارتباطات ( نگارش دوم) 1394
صنایع دستی (نگارش دوم) 1395
آموزش عالی (نگارش سوم) در دست اقدام
جمعیت (نگارش چهارم) در دست اقدام
آب (نگارش اول) در دست اقدام
گزیده‌ای از شاخص‌های اطلس‌های ملی 1400

 
 
 


کد مطلب: 2397

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2397/اطلس-های-ملی

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1