کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

جنبایی سیستم گُسلش کازرون در قطعه دنا منشا زمین لرزه ۴.۷ امروز ونک در مرز دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری

8 مهر 1399 ساعت 11:30

نگارنده : حمیدرضا نانکلی

جنبایی سیستم گُسلش کازرون در قطعه دنا منشا زمین لرزه ۴.۷ امروز ونک در مرز دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی۴.۷ در مقیاس امواج پیکری و در طول جغرافیای۵۱.۲۱۷ درجه و عرض جغرافیای۳۱.۶۶درجه و عمق۱۰ كیلومتری زمین در ساعت ۳۸ ۷  امروز سه شنبه ۸ مهر ماه 99، ونک  در مرز دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری را لرزاند.

تحقیقات سازمان نقشه برداری کشور
و مدل حرکت وتغییرشکل منطقه با استفاده از GPS


دکتر حمیدرضا نانکلی، رئییس اداره ژئودینامیک اداره‌کل زمین‌سنجی و نقشه‌برداری زمینی گفت:«میدان سرعت به‌دست آمده از محاسبات نسبت به  بلوک ایران مرکزی به‌عنوان سیستم مختصات مرجع در نظر گرفته شد است ونشان می دهد که درگستره خلیج فارس که سرعت حرکت ایستگاهها 8-6 میلی‌متر درسال است .  داخل محدوده کوههای زاگرس  سرعت کاهش می‌یابدو در مرکز رشته کوه سرعت 3 میلی‌متر درسال ثابت می‌ماند و در شمال گسل زاگرس (MRF) و درحاشیه بلوک ایران مرکزی  سرعت به‌حد صفرمی‌رسد. میدان سرعت به‌دست آمده بعضی جابجایی‌های نسبی را که به گسلهای خاص مرتبط می‌شود، نشان می‌دهد. این حرکات درگسلهای ZFF,MRF، گسل دزفول و گسل دنا توزیع شده است.

سیستم گسلش کازرون که متشکل از گسلهای دنا، کازرون و برازجان است نقش مهمی در انتقال حرکت از زاگرس مرکزی به زاگرس شمالی دارد

برآوردهای اولیه نشان می‌دهدکه عمده حرکتهای موجود حرکتهای راست لغز شمالی و جنوبی(گسل کازرون وبرازجان) و بعضی حرکتهای راست لغزراستگرد جهت NNW-SSE (گسل کره باس که درشرق کازرون قرارداد) مشاهده شده است که مقدار آن 4-2 میلی‌متر در سال است. با اندازه‌گیری شبکه‌های کازرون غیرفعال بودن تراست MZRF به اثبات رسیده است.

اندازه گيري هاي GPS وتحليل نتايج مربوط    نشانگر آن است كه نرخ كوتاه شدگي در جنوب شرقي زاگرس حدود  3±9ميليمتر در سال مي باشد درحاليكه درشمال غربي زاگرس اين نرخ به حدود 3تا 5ميليمتر درسال مي رسد. بردارهاي سرعتي GPS همچنين بيانگر آن است كه كوتاه شدگي بطور يكنواخت درعرض زاگرس توزيع نشده است. درشمال غرب زاگرس (غرب گسل كازرون) كوتاه شدگي عمدتا به گسل لبه كوهستان جائيكه محل تجمع زمينلرزه‌هاي بزرگ نيز مي باشد محدود مي گردد. نرخ لغزش محاسبه شده برای گسل دنا ۳.۷ میلیمتر در سال است و برای گسل کازرون ۳.۶ میلیمتر در سال و برای برازجان در حد ۱ میلیمتر در سال محاسبه شده است.


کد مطلب: 2805

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/2805/جنبایی-سیستم-گ-سلش-کازرون-قطعه-دنا-منشا-زمین-لرزه-۴-۷-امروز-ونک-مرز-دو-استان-اصفهان-چهار-محال-بختیاری

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir