Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۴۴۴۷
در مقاله ای بر اساس یک پژوهش ملی بررسی شد:

ترجمه ای از مهندس زهره اصانلو، كارشناس اداره زير ساخت داده هاي مكاني وهماهنگي كاربران سامانه هاي اطلاعات مكاني

در مقاله ای بر اساس یک پژوهش ملی تحلیل سری زمانی کوید-۱۹ در ایران از منظر سنجش از راه دور بررسی شد.
تحلیل سری زمانی کوید-۱۹ در ایران از منظر سنجش از راه دور
plusresetminus
ترجمه ای از مهندس زهره اصانلو، كارشناس اداره زير ساخت داده هاي مكاني وهماهنگي كاربران سامانه هاي اطلاعات مكاني سازمان نقشه برداری کشور

بازبینی و ویرایش : مهندس معصومه عسگری، کارشناس فتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور

 
چکیده
این مقاله، یک پژوهش ملی بر روی کوید-19با استفاده از شاخص های سنجش از دور (RS) در ایران را گزارش می کند. تحلیل سری زمانی بر روی 12 شاخص RS شامل: سرعت باد، دما، تبخیر، مونوکسیدکربن (CO)، دی اکسید نیتروژن (NO2)، دی اکسید گوگرد (SO2)، ازن (O3)، فرمالدئید (HCHO)، پوشش ابری، بارش، فشار هوا (فشار سطحی) و رطوبت خاک (SM) به منظور شناسایی داده های سنجش از راه دور اجرا می شود که ممکن است در انتقال کوید-19 سهم داشته باشند. از آزمون Mann-Kendall برای خلاصه کردن مشاهدات سری زمانی استفاده می شود. در نهایت، یک تحلیل همبستگی بین نمرات Z[1] حاصل شده از آزمون من- کندال و تعداد موارد مبتلایان به کوید-19انجام می شود. یافته ها نشان دادند که میزان بارش، NO2 و SO2 با تعداد مبتلایان به کوید-19، به ترتیب با ضریب های همبستگی 39/0- ، 33/0- و 31/0- اسپیرمن[2]، دارای همبستگی های بالایی می باشد.
مواد و روش ها
در این بخش، ما حوزه مطالعه، داده های استفاده شده و روش کار برای شناسایی رابطه سری زمانی بین شاخص های محیطی به دست آمده از مشاهدات ماهواره ای و کوید- 19را توصیف می کنیم.
حوزه مطالعه
حوزه مطالعه، کل ایران را دربر می گیرد. دو نوع مجموعه داده، شامل: تعداد 53000 مورد ابتلا به کوید- 19 (از وزارت بهداشت و در بازه زمانی 20 فوریه تا 19 آوریل 2020) و داده های سنجش از دور گردآوری شد.
داده های مربوط به مبتلایان به کوید 19 تنها برای 21 استان باستثنای استان های البرز، اصفهان، قم، خراسان رضوی، سمنان و تهران قابل دسترسی بود.
داده های ماهواره ای نیز از بسترGoogle Earth Engine (GEE)  به آدرس اینترنتی (https://earthengine.google.com/) گرفته شد. از GEE برای بدست آوردن 12 شاخص مکانی استفاده شد. انتخاب پارامترها نیز بر اساس بازبینی پژوهش های علمی و شاخص های سنجش از دور است.
 روش پژوهش
در روش پژوهش پیشنهادی، تحلیل سری زمانی 12 شاخص مکانی انجام می شود. عملیات پیش پردازش شامل برخی از فاکتورهای مقیاس اجرا شد. علاوه بر این، میانگین هر شاخص برآورد شد. از آزمون من- کندال[3] به منظور حصول نقشه های نمره Z مشاهدات سری زمانی برای هر شاخص استفاده شد. آزمون من- کندال برای نشان دادن روال تغییرات ناشی از پردازش داده های سری زمانی، استفاده شد. در نهایت، همبستگی[4] بین مقادیر Z و تعداد موارد ابتلا به کوید- 19 به منظور شناسایی شاخص های موثرتر محاسبه شد.
مزیت عمده آزمون مذکور این است که تحت تاثیر مشاهدات با تغییرات شدید قرار نمی گیرد.
نسبت بین کوید- 19 و شاخص های مکانی با استفاده از تحلیل همبستگی بررسی شد تا بتوان نتایج را اعتبارسنجی نمود.
تحلیل همبستگی بین نمره Z مربوط به هر شاخص و تعداد موارد مبتلایان کوید-19 با دقت بررسی شد. سه ضریب شامل پیرسون، اسپیرمن، و کندال بکارگرفته شد که در مطالعات قبلی مکررا مورد استفاده قرارگرفته بودند. چنانچه حداقل دو روش همبستگی، همبستگی بالای مقادیر را تایید کنند، می توان نتیجه گرفت که ممکن است شاخص مکانی به کوید-19 مرتبط باشد.
نتایج و بررسی
نتیجه گیری
در این پژوهش، ارتباط میان 12 شاخص مکانیِ بدست آمده از مشاهدات ماهواره ای و تعداد مبتلایان به کوید- 19 در ایران را با استفاده از تحلیل سری زمانی آزمایش کردیم. یافته های ما، ارتباط زیاد تغییرات SO2، NO2، و بارندگی با تعداد موارد کوید-19را نشان می دهد. حداقل دو روش تحلیل همبستگی از روش های پیرسون، کندال و اسپیرمن و مقدار Pی آنها، ارتباط بین سه شاخص ذکرشده با تعداد موارد مبتلایان به کوید- 19 را تایید می کنند.
مطابق با یافته های ما، میزان بارندگی، NO2، و SO2 موثرترین شاخص ها هستند که به شدت با موارد کوید- 19 مرتبط شدند.
مقادیر P در روش های تحلیل دو همبستگی، نشان می دهد که همبستگی بین میزان بارندگی و موارد کوید- 19 با سطح اطمینان 95% معنادار است.
به همین ترتیب، بنظر می رسد SO2 با موارد کوید- 19 ارتباط داشته باشد. مقادیر Pی  NO2 و SO2 از مقادیر میزان بارندگی بیشتر هستند. مبتنی بر مقادیر P در کندال و اسپیرمن، نتایج با سطح اطمینان 85% منظقی است. این امر به روش های تحلیل همبستگی کندال و اسپیرمن اشاره می کند که یک همبستگی معنادار بین NO2 و SO2 و تعداد موارد کوید- 19 را نشان می دهد.
تغییرات شاخص های تاثیرگذار در دوره های زمانی دیگر نیز می توانند اندازه گیری شوند و بنابراین چه بسا نتایج می تواند برای تصمیم گیران حوزه بهداشت عمومی در کاهش اثرات بیماری مفید باشند. بعنوان یک تحقیق در آینده، استفاده از روش پژوهش مبتنی بر تعداد مرگ و میرهای کوید- 19 توصیه می شود. علاوه بر این، مدلسازی مکانی بیماری با استفاده از این شاخص ها، بعنوان مبحث دیگری برای پژو هش های آتی توصیه می شود.
 
[1] - Z-Score، یکی از آماره ها در علم آمار است که بیانگر پراکندگی داده ها و فاصله از میانگین است.
[2] - Spearman
[3] Mann Kendall
[4] - correlation


متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.
 
https://www.ncc.gov.ir/vdca.ynyk49ny05k14.html
ncc.gov.ir/vdca.ynyk49ny05k14.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی