کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

از سوی مدیریت حراست سازمان نقشه برداری کشور انجام گرفت:

برگزاری دوره آموزشی پودمان ویژه مدیران(پایه، ارشد و میانی) و مشاغل حساس در سازمان نقشه برداری کشور

14 دی 1400 ساعت 17:49

دوره آموزشی پودمان ویژه مدیران(پایه، ارشد و میانی) و مشاغل حساس در سازمان نقشه برداری کشور از سوی مدیریت حراست سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.


دوره آموزشی پودمان ویژه مدیران(پایه، ارشد و میانی) و مشاغل حساس در سازمان نقشه برداری کشور از سوی مدیریت حراست سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.


کد مطلب: 4934

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4934/برگزاری-دوره-آموزشی-پودمان-ویژه-مدیران-پایه-ارشد-میانی-مشاغل-حساس-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir

1