plus
reset
minus
plus
minus
 
گروه استانداردسازی
دستورالعمل آزمایشی بروزنگهداری مستمر نقشه های شهری
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۰
الگوی استقرار SDI استانی ابلاغ گردید
۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲
لیست استانداردهای بین المللی مرتبط با حوزه نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۱ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۳۱
نهایی شدن دو استاندارد جدید در زمینه اطلاعات مکانی
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶
استاندارد های موجود در زمینه علوم ژئوماتیک مربوط به کمیته TC211  و سایر
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳
راهنمای جامع راه اندازی زیرساخت داده های مکانی در سازمان نقشه برداری کشور(نگارش1/0)
۲۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲
چارت کاری گروه استاندارد سازی
۳ تير ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱
فعالیتهای کمیته متناظر TC211
۵ تير ۱۳۹۴ ۰۹:۰۱