سازمان نقشه برداری کشور 1 بهمن 1400 ساعت 16:01 https://www.ncc.gov.ir/fa/article/4997/سیاست-گذاری-اطلاعات-مکانی-یک-نگره-آینده-پژوهانه -------------------------------------------------- دکتر محمدرضا ملک استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عنوان : سیاست گذاری برای اطلاعات مکانی از یک نگره آینده پژوهانه -------------------------------------------------- سخنرانی علمی دکتر محمدرضا ملک استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با موضوع " سیاست گذاری برای اطلاعات مکانی از یک نگره آینده پژوهانه " در نشست تخصصی GIS /سازمان نقشه برداری کشور مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ متن :  سخنرانی علمی دکتر محمدرضا ملک استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با موضوع " سیاست گذاری برای اطلاعات مکانی از یک نگره آینده پژوهانه " در نشست تخصصی GIS /سازمان نقشه برداری کشور مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ را اینجا بخوانید.