سازمان نقشه برداری کشور 1 آبان 1400 ساعت 14:11 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/4907/شورای-مشورتی-مدیران-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : شورای مشورتی مدیران سازمان -------------------------------------------------- متن : اعضای شورا رئیس   دکتر علی جاویدانه دبیر   دکتر فریبا نوروزی اعضا  دکتر عبدالرضا سعادت  دکتر لیلا کریمی دهکردی  مهندس پیمان بکتاش  مهندس محمد اکبری  مهندس سید محمد صادق قنبرزاده  مهندس ابوالفضل بلندیان  دکتر علی سلطانپور  مهندس مانوش فریفته جهانتیغ  مهندس احمد ابوطالبی  مهندس شهرام اسدپور  خدیجه صفدری  مهندس علی صفایی  حسن شریفی  دکتر علی مدد   مجتبی قاسمی صورتجلسات: صورتجلسه شورای مشورتی مدیران به تاریخ 1400/03/10 صورتجلسه شورای مشورتی مدیران به تاریخ 1399/12/19 صورتجلسه شورای  مشورتی مدیران به تاریخ 1399/12/11 صورتجلسه شورای مشورتی مدیران به تاریخ 1399/12/04 صورتجلسه شورای مشورتی مدیران به تاریخ 1399/11/27 اخبار شورا: - نشست شورای مشورتی مدیران با موضوع حفظ چارچوب قوانین و ممانعت از عملکردهای زمینه‌ساز در فسادپذیری. - نشست شورای مشورتی مدیران پیرامون شرح لیست فعالیتهای عمومی و اختصاصی در مدیریت‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی مد نظر در پرداختی‌ها