سازمان نقشه برداری کشور 24 ارديبهشت 1397 ساعت 11:12 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/198/محورهای-فعالیت-اهداف-مأموریت -------------------------------------------------- عنوان : محورهای فعالیت، اهداف و مأموریت -------------------------------------------------- متن : محورهای فعالیت، اهداف و مأموریت - افزایش ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮمی و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎنی؛ - ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ دﺳﺘﺮسی ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن؛ - ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮوزرﺳﺎنی فناوری‌ها و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ؛ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی؛ - ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزشی و ﻓﺮهنگی؛ - ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از فناوری‌های روز در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت متنوع؛ - پایش مستمر فناوری‌های ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺣﻮزه ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎنی؛ - اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ؛ - ترغیب بخش خصوصی در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﻣﻜﺎنی؛ - ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎیﮔﺮوه‌های ‌‌‌‌ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ - مطالعه و پژوهش در زمینه‌های مختلف نظری و عملی کارتوگرافی؛ - مشارکت در تهیه استانداردهای کارتوگرافی و بروز رسانی این استانداردها؛ - تهیه و تدوین دستورالعمل‌های کارتوگرافی؛ - مطالعه و تعیین سیستم‌های تصویر مناسب برای کاربردها و مقیاس‌های مختلف؛ - تهیه انواع اطلس‌های ملی و موضوعی رقومی و چاپی بر پایه آخرین فناوری‌های روز؛ - تهیه انواع نقشه‌های موضوعی و ارائه آن‌ها بصورت چاپی یا رقومی؛ - آماده‌سازی اطلس‌ها، نقشه‌ها و اطلاعات مکانی برای ارائه بر روی بستر وب؛ - تولید، تألیف و انتشار نقشه‌های توپوگرافی در مقیاس‌های مختلف؛ - انجام امور کارتوگرافی رقومی برای ارائه اطلاعات مکانی به کاربران؛ - اجرای پروژه‌های ملی و موردی کارتوگرافی با استفاده از تصاویر، عکس‌های رقومی، تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات مکانی و داده‌های آماری؛ - اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه نمایش ارتفاعات به روش‌های کارتوگرافی؛ - مطالعه و پژوهش در زمینه نام‌های جغرافیایی؛ - گردآوری و ثبت نام‌های جغرافیایی در جهت یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی در سطح کشور؛ - ایجاد، نگهداری، بروز‌رسانی و تکمیل پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی؛ - پشتیبانی علمی و فنی کمیته ملی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی؛ - همکاری مستمر با انجمن بین‌المللی کارتوگرافی و شرکت در مجمع عمومی این انجمن به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و حفظ حقوق ملی در زمینه نقشه و کارتوگرافی؛ - همکاری مستمر با کمیته تخصصی یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد و شرکت در همایش‌های مرتبط؛