سازمان نقشه برداری کشور 1 بهمن 1399 ساعت 12:39 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3387/1/اهمیت-موضوع-استان-ها-بعد-انتزاع-مناطق-پنج-گانه-تعامل-موثر-قانونمند-خرد-جمعی-تصمیم-گیری-های-مرتبط -------------------------------------------------- دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در اولین نشست کمیته نظارت و راهبری استان‌ها تاکید کرد: عنوان : اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها -------------------------------------------------- در اولین نشست کمیته نظارت و راهبری استان‌ها، دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها مطرح شد متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اهمیت موضوع استان ها بعد از انتزاع مناطق پنج گانه خواستار تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری های مرتبط با استان ها شدند. وی در ادامه در راستای شروع فعالیت کمیته نظارت و هماهنگی استان ها گزارشی تحلیلی شامل دو بخش با موضوعیت بررسی عملکرد سال گذشته استان ها و بررسی تکالیف ، شاخص های ارزیابی سال 98 و در نهایت تحلیل امتیاز کسب شده توسط آن ها بود و در بخش دوم برنامه ها ،اهداف و شاخص های ارزیابی استان ها در سال 99 مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، رئیس سازمان با اشاره به اهمیت موضوع حاضر دستور فرمود جلسات این کمیته با حساسیت بیشتر و با فاصله زمانی کوتاه تشکیل و تسریع گردد. دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان جلسه به موضوعات ذیل اشاره و تاکید کرد: - لزوم تشکیل کمیته به صورت مستمر و با فاصله ی زمانی حداکثر  ده روز - برنامه ریزی جهت شروع آموزش به  گروه های نقشه و اطلاعات مکانی استان ها جهت پیشبرد اهداف و تکالیف سازمان - پیگیری  ابلاغ امتیاز شاخص های ارزیابی در سال 99 - بازنگری اعضای کمیته  - پیگیری بودجه 1400 و نحوه ی تخصیص آن به استان ها - دعوت از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها جهت توجیه و پرسش و پاسخ و روشن شدن حد انتظارات سازمان (با اولویت 5 منطقه ادغام شده) - پیگیری مطالبات نیروی های  قراردادی سابق سازمان در استان ها -  تصمیم گیری در خصوص انتقال اموال و تجهیزات - لزوم سطح بندی استان ها از ویژه تا سطح سه به ترتیب اهمیت هر استان