سازمان نقشه برداری کشور 8 بهمن 1381 ساعت 7:52 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2685/محورهای-فعالیت-اهداف-ماموریت -------------------------------------------------- عنوان : محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت -------------------------------------------------- متن : دبیرخانه شوراها و کمیته ها در راستای تحقق اهداف تعیین شده، موضوعات زیر را در دستور کار خود قرار داده است: - هماهنگی و برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورای عالی نقشه برداری،کمیسیون معین، کمیته نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیاییو گروه های کاری زیر مجموعه آن ها - تهیه دستور کار جلسات شورای عالی بر اساس موضوعات ارجاعی از طرف رئیس، اشخاص حقیقی و حقوقی و یا براساس مصوبات جلسات قبلی شورای عالی (لازم به ذکر است که تصمیم گیری در خصوص قرار دادن موضوعات پیشنهادی توسط اشخاص، سازمان ها، نهادها و شوراهای دیگر در دستور کار شورای عالی و یا ارجاع به کمیسیون معین برعهده دبیر شورای عالی می باشد). - تهیه وتنظیم صورتجلسات ومصوبات شورای عالی، کمیسیون معین، کمیته نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی و گروه های کاری و سپس بایگانی ونگهداری اسناد و مدارک مربوطو پیگیری اجرای مصوبات آن ها و ارائه گزارش به ریاست سازمان و شورای عالی - ارائه گزارش سالیانه مصوبات و حضور و غیاب اعضاء شورای عالی، نمایندگان کمیسیون معین و گروه های کاری به شورای عالی - برقراری ارتباط با شوراهای عالی مرتبط و ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری شوراهای مرتبط با اطلاعات مکانی و بهینه سازی امور - برنامه ریزی و برگزاری جلسات کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی، تهیه صورتجلسات و ابلاغ آن ها و نظارت بر حسن اجرای آنان و همكاري مستمر با اعضای این کمیته در دیگر دستگاه ها و سازمان ها - گردآوری و پایش صورتجلسات کلیه کارگروه ها و شوراهای فنی و تخصصی سازمان؛ ابلاغ مصوبات و تصمیمات متخذه در جلسات به واحدها، پایش و نظارت بر حسن اجرای آن ها - گردآوری و پایش کلیه تفاهم نامه های سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن ها - ارتباط مستمر با مدیریت های گروه های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم آوردن تسهیلات لازم و رفع نیازهای آن ها، انعکاس نظرات و مشکلات و پیگیری تا حصول نتیجه - ارزشیابی عملکرد واحدها و انجام بازرسی های دوره ای و موردی از واحدهای مرکزی و استانی و تهیه گزارش های لازم برای ریاست سازمان