سازمان نقشه برداری کشور 27 ارديبهشت 1398 ساعت 10:08 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1543/اداره-فیزیکال-ژئودزی -------------------------------------------------- عنوان : • اداره فیزیکال ژئودزی -------------------------------------------------- متن : اداره فیزیکال ژئودزی (Physical Geodesy Department )  شرح وظایف و اهداف پیش‌بینی شده در اداره فیزیکال ژئودزی مدلسازی میدان‌گرانی زمین هدایت و نظارت بر گسترش شبکه‌های مبنایی کشور ساماندهی و رقومی‌سازی اطلاعات گرانی و تشکیل بانکهای اطلاعاتی کنترل و تنظیم دوره‌ای دستگاه‌های گرانی‌سنج احداث ایستگاه‌های شبکه‌های مبنایی شامل ایستگاه‌های اصلی و میانی گرانی‌سنجی بر روی ایستگاه‌های شبکه‌های فیزیکال ژئودزی و ترازیابی کشور پردازش اندازه‌گیری‌های مربوط  به تعیین موقعیت GPS ایستگاه‌های شبکه مبنایی انجام کنترلهای اولیه مشاهدات شامل کنترل نویز و دریفت دستگاهی محاسبات و آنالیز داده‌های گرانی، اعمال تصحیح کالیبراسیون، سرشکنی شبکه و کنترل مشاهدات محاسبات و آنالیز داده‌های GPS  به همراه سرشکنی شبکه تکمیل محاسبات گرانی شبکه ترازیابی درجه یک، سرشکنی شبکه و ارائه نتایج به منظور اعمال تصحیح ارتومتریک تهیه گزارشات فنی مناسب  فعالیت‌های انجام‌شده در این اداره در راستای اجرای وظایف محوله و دستیابی به اهداف فوق تا پایان مهر ماه 94: برنامه ریزی جهت انجام عملیات کالیبراسیون وهماهنگی بین ستاد و گروه های صحرایی تهیه نقشه وضعیت ایستگاه‌های شبکه درجه دو و درجه سه فیزیکال ژئودزی از نظر ساختمان و قرائت محاسبات مربوط به ثقل‌های اندازه‌گیری شده بر روی ایستگاه‌های شبکه کالیبراسیون تطبیق فایل‌های مشاهداتی ثقل با فرم‌های مشاهداتی و کشف خطاها یا اشتباهات احتمالی و در صورت امکان رفع آنها که با توجه به دستورالعمل انجام می‌گیرد انجام محاسبات لازم بر روی فایل‌های مشاهداتی برای کشف مشاهدات اشتباه و حذف آنها از فایل های خام مشاهداتی و رسم گراف تغییرات مشاهدات مربوط به خطوط شبکه و محاسبهΔR  و انحراف معیار آن با استفاده از برنامه تهیه شده تهیه یک فایل اطلاعاتی برای خطوط مشاهده شده با استفاده از نتایج محاسبات و اطلاعات مربوط به آن فایل مشاهداتی پردازش های مجدد مربوط به GPS های اندازه‌گیری شده بر روی ایستگاه‌های شبکه درجه تهیه یک فایل اطلاعاتی برای ایستگاه‌های شبکه درجه دو و ثقل ایران شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع آنها تهیه گزارش عملکرد ماهیانه بخش فیزیکال ژئودزی تهیه برنامه تعیین پارامترهای میدان ثقل با استفاده از مدل آموزش کار با نرم‌افزارهای مورد نیاز ساماندهی و کامپیوتری کردن اطلاعات ایستگاه‌های میانی شبکه‌های درجه یک جهت اتصال به بانک اطلاعاتی و انجام تصحیحات ارتومتریک ساماندهی و کامپیوتری کردن اطلاعات ایستگاه‌های میانی شبکه‌های درجه دو جهت اتصال به بانک اطلاعاتی و انجام تصحیحات ارتومتریک محاسبات مربوط به ثقل‌های اندازه‌گیری شده بر روی ایستگاه‌های دماوند مستند سازی مقادیر ورودی اقلام فراداده برای شبکه های مبنایی حفظ، کنترل و تنظیم حساسیت حسگر تیلت 6 دستگاه گرانی‌سنج موجود در اتاق مخصوص بازسازی ایستگاه‌های گرانی مطلق توچال اماده سازی داده های گرانی, ترازیابی وGPS  شبکه های چند منظوره برای دانشجویان ومشتریان کنترل و بازبینی شناسنامه های تایپ شده شبکه درجه یک ترسیم کروکی و راه های دسترسی شناسنامه های باقیمانده شبکه درجه یک رقومی سازی شناسنامه های باقیمانده شبکه درجه یک فعالیت‌های صحرائی انجام‌شده در این اداره از ابتدای سال تا مهرماه 1394: به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مالی مدنظر قسمت عمدهای از فعالیتهای زمینی اداره فیزیکال ژئودزی انجام نگرفته است ولی با این حال اهم فعالیت های صورت گرفته عبارتند از: 1-    بازسازی تعدادی از ایستگاه‌های شبکه‌ کالیبراسیون (توچال) 2-    اندازه‌گیری ثقل ایستگاه‌های کالیبراسیون 3-    اندازه‌گیری ثقل ایستگاه‌های دماوند اپک سوم