سازمان نقشه برداری کشور 24 آذر 1400 ساعت 21:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4874/آغاز-مراحل-گویاسازی-شهر-شیرود-استان-مازندران -------------------------------------------------- اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی خبر داد: عنوان : آغاز مراحل گویاسازی از شهر شیرود(استان مازندران) مهندس آرتین هوانسیان، رئیس اداره گردآوری اطلاعات توصیفی -------------------------------------------------- متن : آغاز مراحل گویاسازی از شهر شیرود روند تهیه نقشه و اطلاعات مکانی ترکیبی از گردآوری و اخذ داده های مکانی و توصیفی می باشند. این فرآیند در سازمان نقشه برداری کشور با استفاده از روش های نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری) آغاز شده و تمامی داده های هندسی در بعد مکان از طریق تبدیل عکس به نقشه جمع آوری می شوند. جهت تکمیل روند تهیه نقشه می بایستی اطلاعات توصیفی که شامل خصوصیات و ویژگی های عوارض بوده، مطابق استانداردها و دستورالعمل های گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس سازمان نقشه برداری کشور گردآوری و اخذ گردند و نهایتا در قالب ژئودیتابیس ذخیره سازی و بمنظور ایجاد پایگاه داده مکانی در اختیار واحد ادیت جهت ترسیم و ایجاد نسخه های GIS ایی قرار گردند. بدین منظور و مطابق روال گذشته انجام عملیات گویاسازی عوارض منطقه شیرود(استان مازندران) توسط همکاران اداره اطلاعات توصیفی / اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور براساس برنامه ریزی های انجام شده آغاز گردید. در این مرحله کارشناسان این حوزه ابتدا پس از بررسی و مطالعه برروی فایل نقشه های تبدیل شده و نسخه کاغذی عکس های ارتوفتو منطقه، شناخت مورد نیاز جهت انجام زمانبندی مناسب را انجام داده و در مرحله بعد عملیات میدانی بمنظور گردآوری و اخذ داده های توصیفی عوارض مکانی را آغاز نموده اند.       شایان ذکر است بمنظور کنترل و ارزیابی سامانه گویاسازی رقومی و بررسی میزان عملکرد این سامانه، داده های توصیفی و مشخصات مربوط به عوارض مکانی بخش هایی از شهر شیرود(استان مازندران) از طریق فرآیند گویاسازی رقومی جمع آوری و ذخیره سازی گردیده و امید است با توسعه و تکمیل این سامانه بتوان عملیات گردآوری، اخذ و ذخیره سازی داده های توصیفی را بصورت برخط انجام داد.