سازمان نقشه برداری کشور 4 تير 1395 ساعت 15:33 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/443/محورهای-فعالیت-اهداف-ماموریت -------------------------------------------------- عنوان : محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت ها -------------------------------------------------- متن : محورهای فعالیت، اهداف و ماموریت *    آماده سازی، گسترش و بهبود داده های مکانی *    ایجاد زیرساخت داده مکانی (SDI) سازمان نقشه برداری کشور با مشارکت ادارات کل و مدیریت­های مربوطه *   آماده سازی و ساماندهی ارایه سرویس های مکانی برخط از نقشه ها و داده های مکانی سازمان نقشه­ برداری کشور و تسهیل و تسریع دسترسی عموم و کاربران به محصولات مختلف سازمان از طریق ارایه سرویس­ های مکانی برخط *    مشارکت در ایجاد زیرساخت داده مکانی تا سطح ملی(NSDI) از طریق هماهنگی و راهبری بین دستگاه های اجرایی مربوطه *    ایجاد ژئوپورتال سازمان نقشه­ برداری کشور و ارتقای ژئوپورتال سازمانی به ژئوپورتال ملی زیرساخت داده های مکانی با مشارکت سایر بخش های مرتبط *    تقویت نقش حاکمیتی سازمان نقشه­ برداری کشور از طریق مشارکت در پیشنهاد قوانین، مقررات و استانداردهای لازم در حوزه­ های مرتبط با GIS و SDI *    ایفای نقش کلیدی سازمان نقشه برداری کشور در مدیریت بحران، از طریق مشارکت و راهبری ایجاد پایگاه های داده مکانی، ارایه سرویس های مکانی و زیرساخت های لازم مورد نیاز مدیریت بحران کشور *    تدوین و توسعه برنامه­ ها، دستورالعمل­ ها، اسناد و الزامات فنی مربوط به ایجاد پایگاه­ های داده­ های مکانی، ایجاد سرویس های مکانی برخط از داده های مکانی و نقشه ها، مدیریت فراداده و ایجاد کاتالوگ سرویس های مکانی *    توسعه فعالیت های پژوهشی در حوزه های GIS و SDI و همگامی با دانش روز، نرم افزارها و فناوری های نوین در این زمینه ها با تاکید بر تحقیقات کاربردی، هدفمند و موثر در تحقق اهداف سازمانی و موثر در توسعه پایدار کشور *    اجرای دوره های آموزشی مرتبط با مفاهیم و نرم افزارهای GIS و SDI