سازمان نقشه برداری کشور 8 آذر 1399 ساعت 7:56 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/3407/معرفی-امور-استان -------------------------------------------------- عنوان : معرفی امور استان ها -------------------------------------------------- استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی در وجوه مختلف فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل به یک ضرورت شده است. از این رو ایجاد گروهی به منظور نیاز سنجی در زمینه تهیه و بازنگری نقشه‌ها و اطلاعات مکانی در سطح ملی ضروری است. نظر به وظایف ذاتی سازمان نقشه برداری کشور مطابق ماده 11 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت هماهنگی گروه‌های نقشه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 31 استان کشور به منظور راهبرد اهداف سازمان نقشه برداری در تهیه نقشه و اطلاعات مکانی گروه هماهنگی امور استان ها در حوزعه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ایجاد گردید. که هدف اصلی آن ارتقا سطح بهره وری نقشه و اطلاعات مکانی برای توسعه ی پایدار کشور در سطح استان ها با وظایف و انتظارات تعیین شده و مشخص است. متن :