سازمان نقشه برداری کشور 9 شهريور 1394 ساعت 12:19 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/1111/1/لزوم-تسری-مقررات-حاكم-نظام-نقشه-برداری-كشور-بكار-گیری-فن-آوری-پهپاد-تهیه-اطلاعات-مكانی -------------------------------------------------- در کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری بررسی شد: عنوان : لزوم تسری مقررات حاكم بر نظام نقشه برداری كشور بر بكار گیری فن آوری"پهپاد" در تهیه نقشه و اطلاعات مكانی -------------------------------------------------- اعضای کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری در نشست شهریورماه(پنجمین جلسه سال جاری)، لزوم تسری مقررات حاکم بر نظام نقشه برداری کشور بر به کار گیری فن آوری "پهپاد"در تهیه نقشه و اطلاعات مکانی را بررسی کردند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، در این جلسه اعضای کمیسیون معین درباره تدوین قوانین در مورد پهپادها در کشور که در حوزه تهیه نقشه واطلاعات مکانی فعال هستند، بحث و تبادل نظرکردند. چرا که سیاستگذاری و راهبری کلی در امور مربوط به تهیه نقشه ، ایجاد هماهنگی در کلیه فعالیت های نقشه برداری ، سیاستگذاری در زمینه ارتقای سطح علمی و فنی نقشه برداری و اطلاعات مکانی از وظایف شورای عالی نقشه برداری  است. باتوجه به بررسی های صورت گرفته، در حال حاضر برخی شرکتهای خصوصی با استفاده از پهپاد، عملیات عکسبرداری جهت تهیه نقشه را انجام می دهند. اما برخلاف قوانین مدون و دقیق پرنده های سرنشین دار، قوانین مشخصی در مورد پرنده های بدون سرنشین (پهپاد) وجود ندارد. علاوه بر این حساسیت پرواز در مناطق نظامی، امنیتی، جمعیتی و صنعتی و فعالیت چند رشته ای و تداخل وظایف نیز موضوعاتی است که اعضای کمیسیون معین درباره آنها گفتگو کردند. در همین راستا مقرر شد تا با تشکیل یک کارگروه، قوانین و آیین نامه مربوط به پهپاد ها در کمیسیون معین به صورت پیش نویس تهیه شود و سپس جهت تصویب به شورای عالی نقشه برداری ارائه گردد.