سازمان نقشه برداری کشور 2 تير 1396 ساعت 12:17 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/471/شرخ-وظایف-مدیریت -------------------------------------------------- عنوان : شرخ وظایف مدیریت -------------------------------------------------- متن : تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و خط مشي‌هاي كلي در برنامه ريزي و بودجه ريزي براساس مقررات مربوط.  تهيه، تکمیل و تنظيم برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي مرتبط.  تکمیل آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي بودجه با مشاركت واحدهاي مرتبط.  بررسي بودجه پيشنهادي واحدهاي مرتبط به منظور درج در لوايح بودجه سنواتي.  انجام بررسي‌هاي­لازم درخصوص­عملياتي­كردن بودجه سازمان درچهارچوب قوانين­برنامه­توسعه، سياست‌ها و خط مشي‌هاي مرتبط  نظارت و انجام بررسي‌هاي لازم به منظور تنظيم موافقت نامه هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي، درآمدي و يارانه‌ها و ابلاغ اعتبارات براساس گزارش پيشرفت كار و ارائه دستورالعمل‌هاي مربوط به واحدهاي ذيربط.  بررسي موافقت نامه هاي پیشنهادی واصله از واحدهاي مرتبط در جهت تطبيق با قوانين، آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها ، دستورالعمل‌ها در چهارچوب اهداف و وظايف بخش نقشه برداري و مبادله آن با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور .  انجام بررسي‌هاي لازم به منظور ساماندهي تآمين و هدايت منابع و رديف هاي درآمدي در راستاي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي با همكاري واحدهاي ذيربط.  بررسي درخواست تخصيص اعتبارات(طرح هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ، هزينه‌اي، درآمدي واحدهاي اجرايي و تائيد و ارسال آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي).  تهيه و تنظيم گزارش هاي تحليلي و توجيهي از عملكرد اعتباري  بخش و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت بهبود روش‌هاي انجام كار و رفع چالش‌ها.  تهيه و تنظيم و راهبرد فعاليت هاي بودجه سازمان.  بررسي طرحهاي جديد پيشنهادي دستگاهها با همكاري ساير واحدها.  نظارت بر حسن اجراي بودجه سازمان وكليه سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور در امر نقشه برداري و اطلاعات مكاني .  نظارت مستمر بر تنظيم گزارش پيشرفت عملياتي كليه پروژه‌هاي حوزه فعاليتهاي نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني كشور براساس موافقتنامه‌هاي متبادله. بررسی مشکلات و نارسایی‌های فنی و علمی سازمان با همکاری واحدهای ذیربط. فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرایی نمودن پروژه‌های تحقیقاتی، ترجمه و تدوین کتب و مقالات مرتبط مصوب شده .  بررسی، تصویب و  نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی سازمان در جهت نیل به اهداف تعیین شده سازمانی و جلوگیری از موازی كاري و تداخل کارها . مطالعه و بررسي فن‌‌آوري‌هاي روز دنيا به منظور بهره گيري در تدوين استانداردهاي نقشه برداري، تهيه نقشه و اطلاعات مكاني.  تدوين دستورالعمل‌هاي نقشه‌برداري و بازنگري مجموعه استانداردها و دستورالعمل‌ها و انجام اصلاحات لازم با همکاری واحدهای ذیربط.  همكاري باسازمان‌هاي داخلي وخارجي فعال در امر استانداردسازي وتبادل اطلاعات با هماهنگي مدیریت  همکاریهای بين‌الملل.