سازمان نقشه برداری کشور 2 شهريور 1396 ساعت 14:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/2599/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-نقشه-برداری-زمینی-ژئودزی -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای مربوط به نقشه برداری زمینی و ژئودزی -------------------------------------------------- متن : دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس به روش مستقیم زمینی نحوه ایجاد شبکه (نقاط ماندگار و اصلی)برای تهیه ارتوفتو و نقشه های کاداستر استاندارد و دستورالعمل ثقل سنجی نسخه دوم 1389 مشخصات فنی نقشه برداری - نشریه شماره 95 راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی -گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی .نشریه 594 سال 1391