سازمان نقشه برداری کشور 24 ارديبهشت 1397 ساعت 11:12 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/185/محورهاي-فعاليت-اهداف-ماموريت -------------------------------------------------- عنوان : محورهاي فعاليت، اهداف و ماموريت -------------------------------------------------- متن : محورهاي فعاليت، اهداف و ماموريت - هدايت و راهبري تمام فعاليت‌هاي مربوط به "هيدروگرافي" بر اساس استانداردهاي بين المللي در سازمان نقشه برداري کشور.- طراحي و اجراي پروژه‌هاي "هيدروگرافي "در مقياس‌هاي مختلف به منظور برنامه ريزي جهت انجام پروژه هاي مطالعاتي، عمراني و توسعه اي کشور.- تهيه وبازنگري چارتهاي پوششي از آبهاي تحت حاکميت کشور در مقياس 1:100000 ، تهيه وبازنگري چارتهاي پوششي 1:100000  از سواحل و همچنين ساير مقياس‌هاي مورد نياز با توجه به الزامات داخلي و بين المللي در جهت توسعه دريايي بويژه توسعه مناطق ساحلي و صنايع ساحلي و فراساحلي و تامين ايمني دريانوردي. - انجام پردازش‌هاي لازم روي داده هاي هيدروگرافي به منظور تبديل اطلاعات به چارت دريايي. - تهيه چارتهاي دريايي در فرمت هاي کاغذي، رقومي و الکترونيک (ENC) به منظور تامين ناوبري ايمن دريايي بر اساس کنوانسيون بين المللي ايمني جان افراد در دريا (SOLAS). - انتشار چارتهاي دريايي  در سطح بين المللي به منظور تامين ايمني دريانوردي از طريق کميته ملي هيدروگرافي. - طراحي، اجرا و راهبري شبکه پايش تغييرات تراز آب در سواحل جنوب و شمال کشور و نمايش برخط اين تغييرات به کاربران از طريق اينترنت. - آناليز داده هاي تراز آب به منظور محاسبات مربوط به سطح متوسط دريا بعنوان ديتوم ارتفاعي کشور - آناليز تغييرات تراز آب دريا و ارائه مدلهاي پيش بيني جزر و مد به کاربران در حوزه هاي دريايي از طريق اينترنت و برنامه کاربردي موبايل. - مشارکت در زمينه نامگذاري عوارض بستر دريا بر اساس استانداردهاي داخلي و بين المللي. - بررسي و مطالعه فناوريهاي  جديد در حوزه‌هاي مربوط و بکارگيري آنها در صورت امکان. - اصلاح و بهبود مستمر روش‌هاي کاري به منظور تضمين کيفيت محصولات و خدمات در سطح کشور. - تهيه و تدوين استاندارد و دستورالعمل‌هاي کاري مورد نياز به منظور جمع آوري و پردازش داده، تهيه چارت و پايش تغييرات تراز آب درياها. - ارتباط و همکاري فني با سازمان‌ها مؤسسات و نهادهاي داخلي و بين‌المللي مرتبط . - ارائه خدمات آموزشي به ديگر موسسات و نهادهاي دريايي در قالب کارگاهها و دوره هاي آموزشي.