سازمان نقشه برداری کشور 7 دی 1400 ساعت 15:52 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/4904/1/ارائه-سند-ملی-آمایش-سرزمین-چشم-انداز-توسعه-فضایی-افق-1424-شورای-مدیران-سازمان-نقشه-برداری-کشور-توسط-گروه-مرکز-پژوهش-های-آینده-نگری-برنامه-بودجه -------------------------------------------------- عنوان : ارائه سند ملی آمایش سرزمین ؛"چشم انداز توسعه فضایی سرزمین در افق 1424 " در شورای مدیران سازمان نقشه برداری کشور توسط گروه آمایش سرزمین مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور -------------------------------------------------- گروه آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه‌ای ؛ ذیل مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور طی نشستی با مدیران سازمان نقشه برداری کشور سند ملی آمایش سرزمین؛ "چشم انداز توسعه فضایی سرزمین در افق 1424 را ارائه نمود. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، مهرداد کاشف سرپرست گروه آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه‌ای ؛ ذیل مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور طی نشستی با مدیران سازمان نقشه برداری کشور با سند ملی آمایش سرزمین ؛"چشم انداز توسعه فضایی سرزمین در افق 1424  "را ارائه نمود. در این نشست ضمن اشاره به تاریخچه تدوین سند ملی آمایش سرزمین، اهداف و الزامات چشم انداز توسعه فضایی سرزمین در افق 1424  تشریح شد و جایگاه سند ملی آمایش سرزمین در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفت.