سازمان نقشه برداری کشور 13 بهمن 1399 ساعت 15:10 https://www.ncc.gov.ir/fa/gallery/3429/1/بررسی-پیش-نویس-پیشنهادی-آئین-نامه-تعیین-وظایف-مقررات-اعضای-شورای-عالی-نقشه-برداری -------------------------------------------------- در اولین کارگروه تخصصی ذیل کمیسیون معین بررسی شد: عنوان : بررسی پیش نویس پیشنهادی آئین نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه برداری -------------------------------------------------- در اولین کارگروه تخصصی ذیل کمیسیون معین بررسی شد: بررسی پیش نویس پیشنهادی آئین نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه برداری متن : کارگروه بررسی پیش نویس آیین نامه شورای عالی نقشه برداری طبق مصوبه 59 کمیسیون معین اولین جلسه خود را در تاریخ 1399/11/11 با بحث و بررسی درباره دلایل توجیهی بررسی آیین نامه شورای عالی نقشه برداری مصوب 1381/11/02 هیات وزیران شروع به کار کرد. در ابتدای جلسه نظرات مخالف و موافق بررسی آیین نامه اخذ شد و نمایندگان دستگاه های مربوطه نظرات خود را در قالب دیدگاه های مخالف و موافق بیان کردند. در نهایت با توجه به اینکه حدود 18 سال از تصویب آیین نامه مذکور میگذرد و نظر به تغییرات و پیشرفت موجود در فناوریهای جدید از جمله SDI که هیچ اشاره ای در آیین نامه مذکور به آن نشده، آیین نامه مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر گردید پیش نویس تهیه شده برای اظهار نظر به سایر نمایندگان حقیقی و حقوقی عضو کمیسیون معین ارسال گردد.