سازمان نقشه برداری کشور 8 تير 1400 ساعت 10:00 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4257/مناقصه-عمومی-تصویربرداری-هوایی-استفاده-هواپیما -------------------------------------------------- سازمان نقشه برداری کشور برگزار می نماید: عنوان : مناقصه عمومی تصویربرداری هوایی با استفاده از هواپیما -------------------------------------------------- متن : سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی صنعت اطلاعات مکانی کشور، در نظر دارد در کنار بهره برداری از ناوگان هوایی و تجهیزات تصویربرداری هوایی خود، به منظور اشتغال زایی و توسعه بخش خصوصی  از ظرفیت شرکتهای توانمند  در این حوزه  نیز استفاده نماید، بر همین اساس مناقصه عمومی "انجام عملیات تصویربرداری هوایی از مناطق مورد درخواست " با استفاده از هواپیما و تجهیزات ویژه تصویربرداری هوایی از 250 هزار هکتار از اراضی مورد درخواست خود را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  باشماره 2000003162000002 به صورت دو مرحله ای برگزار می نماید. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند.  زمان انتشار در سایت : 4/8/ 1400 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 4/12/ 1400  ساعت 19:00 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه: 4/22/ 1400 ساعت 19:00 زمان بازگشایی پاکتها : 4/23/ 1400 ساعت 10:00 زمان اعتبار پیشنهاد: 22/ 6/ 1400