plus
reset
minus
plus
minus
 
استانداردسازی
لیست استانداردهای بین المللی مرتبط با حوزه نقشه برداری و اطلاعات مکانی
۱ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۳۱
نهایی شدن دو استاندارد جدید در زمینه اطلاعات مکانی
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶
استاندارد های موجود در زمینه علوم ژئوماتیک مربوط به کمیته TC۲۱۱  و سایر
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳
راهنمای جامع راه اندازی زیرساخت داده های مکانی در سازمان نقشه برداری کشور(نگارش۱/۰)
۲۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲
چارت کاری گروه استاندارد سازی
۳ تير ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱
فعالیتهای کمیته متناظر TC۲۱۱
۵ تير ۱۳۹۴ ۰۹:۰۱