plus
reset
minus
plus
minus
 
کمیته جدید انجمن بین‌المللی ژئودزی «ژئودزی برای تحقیقات اقلیمی»

کمیته جدید انجمن بین‌المللی ژئودزی «ژئودزی برای تحقیقات اقلیمی»

۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ثبت ۵۱ پس لرزه  در زون گسلی آوج  کوشک نصرت

ثبت ۵۱ پس لرزه  در زون گسلی آوج  کوشک نصرت

۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ارائه موفق سرویس‌های مکانی و کاتالوگ سرویس سازمان‌های متولی داده‌های مکانی برای بیش از نیمی از استان‌های کشور در ژئوپورتال ملی

ارائه موفق سرویس‌های مکانی و کاتالوگ سرویس سازمان‌های متولی داده‌های مکانی برای بیش از نیمی از استان‌های کشور در ژئوپورتال ملی

۱۳۹۹-۰۸-۰۵
فراخوان شناسايي پيمانكار عمليات پرواز

فراخوان شناسايي پيمانكار عمليات پرواز

۱۳۹۹-۰۸-۰۵
راه اندازی سامانه ارائه خدمت  1818

راه اندازی سامانه ارائه خدمت 1818

۱۳۹۹-۰۸-۰۵
گزارش زمین لرزه با بزرگای ۵.۴ استان قزوین در زون گسلی آوج (آبدره) ِکوشک نصرت

گزارش زمین لرزه با بزرگای ۵.۴ استان قزوین در زون گسلی آوج (آبدره) ِکوشک نصرت

۱۳۹۹-۰۸-۰۴